Galeria Starówka

Facebook

Starówka

Aktualności

Regulamin Konkursu "Ulubiony przedmiot szkolny"

30/08/2023

Regulamin konkursu „Ulubiony przedmiot szkolny”

Galeria Handlowa Starówka

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”) jest Galeria Handlowa Starówka, Firma Budowlano Handlowo Usługowa Modehpolmo Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 184c/2, 71-256 Szczecin NIP: 852-10-28-494 zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Komisja konkursowa składa się z jednego pracownika Organizatora.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i nie odpłatny.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 4. Konkurs trwa od 08.2023r. do 03.09.2023r. do końca dnia
 5. Wyniki zostaną ogłoszone 09.2023r. za pośrednictwem fanpage’a a także w wiadomości prywatnej do zwycięzców.
 6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/GaleriaStarowka/.
 7. Warunkiem odbioru nagrody przez wyróżnionego Uczestnika jest przesłanie Organizatorowi
  w wiadomości prywatnej w ciągu 24h od ogłoszenia wyników Konkursu następujące dane:
 8. Imię i nazwisko
 9. Numer telefonu kontaktowego

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na opisaniu swojego ulubionego przedmiotu szkolnego ze szkolnych lat pod postem konkursowym.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 16 zwycięzców.
 4. 13 najciekawszych, najlepszych i najzabawniejszych prac konkursowych zostanie wybranych przez Organizatora jak również 3 najciekawsze odpowiedzi, które zbiorą największą liczbę lajków pod postem konkursowym również zostaną nagrodzone.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury osobistej w wypowiedziach.

 

Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
  6. wykupują lajki celem wygrania Konkursu

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest zestaw szkolny zawierający przybory i artykuły szkolne.
 2. Nagrodę należy odebrać w Pizza Hut w Galerii Handlowej Starówka najpóźniej do dnia 13.09.2023r. po ogłoszeniu wyników. Po tym czasie nagroda traci ważność i przechodzi na kolejno wybraną osobę.
 3. Odbiór nagrody możliwy jest po podaniu przy odbiorze imienia, nazwiska oraz numeru telefonu.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika
  i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@galeria-starowka.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy podać opis Konkursu Facebook „Ulubiony przedmiot szkolny”.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage https://www.facebook.com/GaleriaStarowka/ .
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.