Galeria Starówka

Facebook

Starówka

Aktualności

Regulamin konkursu "Najlepsza potrawa z ryb"

10/09/2023

Regulamin konkursu kulinarnego na autorski przepis „Najlepsza potrawa z ryb”

Galeria Handlowa Starówka

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”) oraz fundatorem nagród jest Galeria Handlowa Starówka, Firma Budowlano Handlowo Usługowa Modehpolmo Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 184c/2, 71-256 Szczecin NIP: 852-10-28-494 zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Komisja konkursowa składa się z dwóch pracowników Organizatora.
 3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/GaleriaStarowka/.
 4. Przystępując do konkursu, poprzez zamieszczenie komentarza z zadaniem konkursowym pod postem konkursowym – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

 §2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
 • jest pełnoletnia – ukończyła 18 rok życia. Istnieje jednak możliwość dopuszczenia przez Organizatora osoby niepełnoletniej do wzięła udziału w Konkursie. Konieczne jednak jest wyrażenie na to zgody rodzica/opiekuna prawnego poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia,
 • posiada niefikcyjne (czyli zawierająca prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook,
 • zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z §1 pkt 5 RegulaminuUdział w konkursie jest dobrowolny i nie odpłatny.
 1. Konkurs trwa od 11.09.2023r. do 18.09.2023r. do końca dnia
 2. Wyniki zostaną ogłoszone 19.09.2023r. za pośrednictwem fanpage’a a także w wiadomości prywatnej do zwycięzców.
 3. Warunkiem odbioru nagrody przez wyróżnionego Uczestnika jest przesłanie Organizatorowi w wiadomości prywatnej w ciągu 24h od ogłoszenia wyników Konkursu następujące dane:
 4. Imię i nazwisko;
 5. Numer telefonu kontaktowego.

§3 Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu pod postem konkursowym autorskiego przepisu na „Najlepszą potrawę z ryb” wraz z dokładnymi potrzebnymi produktami oraz ich proporcjami.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 8 zwycięzców.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 5. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury osobistej w wypowiedziach.

§4 Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  • zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  • podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  • ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

§5 Nagroda

 1. Nagrodami w konkursie są:

I miejsce – wspólne gotowanie z kucharzem Leszkiem Wodnickim, Uczestnikiem programu Mastercher podczas Pokazu kulinarnego w Galerii Starówka w dniu 23 września 2023r. oraz zestaw gadżetów kuchennych a także książka z przepisami,

II miejsce – gadżety kuchenne oraz książka z przepisami,

III miejsce – gadżety kuchenne oraz książka z przepisami

IV miejsce – gadżety kuchenne.

Pozostałe 5 osób otrzymają nagrody pocieszenia w postaci fartuchów kuchennych.

 1. Nagrodę można będzie odebrać w biurze Administracji w Galerii Handlowej Starówka najpóźniej do dnia 09.2023r. po ogłoszeniu wyników. Po tym czasie nagroda traci ważność i przechodzi na kolejno wybraną osobę. W przypadku głównej wygranej, uczestnik który wygrał wspólne gotowanie z kucharzem podczas Pokazu kulinarnego w dniu 23 września w Galerii Handlowej i nie pojawi się na tym wydarzeniu – nagroda w postaci asystowania podczas pokazu kulinanego przepada i nie przechodzi na kolejno wybraną osobę.
 2. Odbiór nagrody możliwy jest po podaniu przy odbiorze imienia, nazwiska oraz numeru telefonu.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 5. Nagrodę można odebrać jedynie osobiście. Organizator nie wysyła nagród.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

§6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@galeria-starowka.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy podać opis Konkursu Facebook „Ulubiony przedmiot szkolny”.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

§7 Obowiązek informacyjny

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 §8 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage https://www.facebook.com/GaleriaStarowka/ .
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.