Galeria Starówka

Facebook

Starówka

Aktualności

Regulamin Wyprzedaży Garażowej w Starówce

29/10/2023

Regulamin Wyprzedaży Garażowej

w GH Starówka 25 listopada 2023r.

 § 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem wydarzenia w postaci targu rzeczy używanych zwanych dalej: Wyprzedażą Garażową lub Wydarzeniem jest Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa „MODEHPOLMO” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-256, Al. Wojska Polskiego 184C/2, jako właściciel Galerii Handlowej Starówka przy ul. B. Chrobrego 8 w Stargardzie.
 2. Wyprzedaż Garażowa organizowana jest w dniu 25.11.2023r. od godziny 13:00 do 17:00 na pasażu Galerii Handlowej Starówka w Stargardzie.
 3. Do udziału w Wyprzedaży Garażowej niezbędne jest zgłoszenie („Rejestracja”) na warunkach opisanych w § 2 poniżej.
 4. Celem wyprzedaży Garażowej jest promowanie idei zero waste oraz integracja mieszkańców chcących sprzedać, zamienić lub oddać za darmo drobne przedmioty, zabawki, gry, książki, ubrania, porcelanę, itp.
 5. Zgłoszenie do udziału w Wyprzedaży Garażowej jest równoznaczne z akceptacją przez Zgłaszającego niniejszego Regulaminu.

§ 2 Rejestracja

 1. Rejestracji jako Uczestnik (osoba sprzedająca przedmiot lub przedmioty) do udziału w Wyprzedaży Garażowej może dokonać osoba pełnoletnia.
 2. Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail Organizatora: biuro@galeria-starowka.pl lub dostarczyć osobiście do biura administracji Galerii Handlowej Starówka w terminie do dnia 08.11.2023 r. Przesłanie zgłoszenia lub dostarczenie go później niż we wskazanym terminie skutkować będzie niedopuszczeniem Uczestnika do Wyprzedaży Garażowej bez konieczności dokonania jakichkolwiek zawiadomień przez Organizatora. O dopuszczeniu do Wyprzedaży Garażowej – po terminie i po dostarczeniu wymaganych dokumentów, decyduje Organizator.
 3. O przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia (o ile nie zostało ono dokonane z uchybieniem terminu) Organizator informuje poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie, najpóźniej na 3 (trzy) dni robocze przed planowanym terminem Wyprzedaży Garażowej.
 4. Zgłoszenie musi zawierać informacje o charakterze przedmiotów wystawianych do sprzedaży lub wymiany a także wielkość potrzebnego miejsca do sprzedaży.
 5. Każdy Uczestnik może zarejestrować się tylko raz na Wyprzedaż Garażową.
 6. W przypadku niezebrania dostatecznej ilości osób chętnych do uczestnictwa w Wyprzedaży Garażowej, Organizator zastrzega prawo do odwołania Wyprzedaży Garażowej o czym poinformuje Uczestników poprzez wiadomość e-mail na podany w zgłoszeniu adres.
 7. O wpisie na listę Uczestników decyduje Organizator.
 8. Obowiązuje ograniczona liczba miejsc, dlatego Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia udziału bez podania przyczyny.

  § 3 Zasady udziału w Wyprzedaży Garażowej

 1. Udział w Wydarzeniu w charakterze Uczestnika jest bezpłatny.
 2. Uczestnik Wydarzenia powinien zgłosić się do administracji Galerii Handlowej Starówka minimum 30 minut przed rozpoczęciem Wyprzedaży Garażowej. W przypadku spóźnienia się więcej niż 30 minut względem planowanej godziny rozpoczęcia Wydarzenia, Organizator ma prawo do odmowy dopuszczenia Uczestnika do Wyprzedaży Garażowej.
 3. Uczestnicy są odpowiedzialni za swoje stoisko – muszą je zorganizować samodzielnie przynosząc stoliki, wieszaki gdzie będą mogli ustawiać lub wieszać swoje rzeczy na sprzedaż. Uczestnicy nie mogą wykorzystywać infrastruktury Galerii Handlowej Starówka do aranżacji stoiska – tj. ławek, wózków zakupowych, manekinów i innych.
 4. Montaż stoisk możliwy jest od godz. 12:00. Demontaż stoisk możliwy jest od godz. 17:00 i nie może trwać dłużej niż 30 minut w dniu Wydarzenia. Uczestnicy odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przy montażu, demontażu lub korzystania ze stoiska.
 5. Decyzja o lokalizacji i powierzchni stoiska należy do Organizatora.
 6. Uczestnicy muszą pozostawić minimum 200cm wolnej przestrzeni od witryn sklepowych Galerii Handlowej Starówka, wysp handlowych, dekoracji tymczasowej i ekranów multimedialnych Galerii Handlowej Starówka.
 7. Obowiązuje zakaz ustawiania stoisk przy wyjściach, w tym wyjściach ewakuacyjnych z Galerii Handlowej Starówka.
 8. Uczestnik Wyprzedaży Garażowej może korzystać bezpłatnie z parkingu ogólnodostępnego na terenie Galerii Handlowej Starówka.
 9. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do indywidualnego rozliczenia sprzedaży z Urzędem Skarbowym według obowiązujących przepisów.
 10. Podczas Wyprzedaży Garażowej zabrania się sprzedaży, wymiany lub oddawania za darmo przedmiotów, które są niebezpieczne i niedopuszczane do sprzedaży lub wymagają odpowiedniego pozwolenia – chodzi m.in. o broń, alkohol, ostre i niebezpieczne przedmioty, petardy lub których posiadanie jest niezgodne z prawem, produktów wielkogabarytowych oraz produktów będących przedmiotem działalności gospodarczej z wyłączeniem rękodzieła, produkowanego na bardzo małą skalę. Uczestnicy nieprzestrzegający ww. ograniczeń zostaną pozbawieni prawa do brania udziału w Wyprzedaży Garażowej.
 11. W Wydarzeniu nie mogą wziąć udziału w charakterze Uczestnika firmy profesjonalnie zajmujące się sprzedażą i handlem. Uczestnikami mogą tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności w zakresie sprzedaży i handlu.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane przedmioty i przeprowadzone w ramach Wydarzenia transakcje.
 13. Organizator nie ingeruje w ustalane przez Uczestników ceny, ale zachęcają do tego, aby nie były one wygórowane.
 14. Uczestnik zobowiązany jest, po zakończeniu Wyprzedaży Garażowej do pozostawienia udostępnionego miejsca czystego i przywrócenia udostępnionego miejsca do stanu poprzedniego.
 15. Pozostawione produkty przez Uczestnika po zakończeniu Wydarzenia w miejscu Wyprzedaży garażowej uznaje się za porzucone, które Organizator ma prawo zutylizować.
 16. Uczestnik Wydarzenia ponosi odpowiedzialność za szkody, wyrządzone w ramach jego udziału w Wyprzedaży Garażowej.
 17. Osoby, które nie dostosują się do regulaminu będą proszone o opuszczenie Galerii.
 18. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń ochrony obiektu, serwisu technicznego i administracji Galerii Handlowej Starówka.
 19. Zabrania się Uczestnikom korzystania podczas Wyprzedaży Garażowej z instalacji elektrycznych (np. gniazdka) w Galerii Handlowej Starówka, bez uprzedniej zgody administracji Galerii Handlowej Starówka. Korzystanie z instalacji elektrycznej możliwe jest wyłącznie pod nadzorem administracji Galerii Handlowej Starówka lub serwisu technicznego.
 20. Uczestnik biorący udział w Wyprzedaży Garażowej zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych i na nim spoczywa odpowiedzialność za niedostosowanie się do nich.
 21. Uczestnicy Wyprzedaży Garażowej wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie wizerunku w materiałach informacyjnych o wydarzeniu w kanałach komunikacyjnych oraz w kampaniach, przedsięwzięciach i materiałach wewnętrznych, promocyjnych i prasowych związanych z Wyprzedażą Garażową.
 22. Terminy określone w § 1 ust. 2 i § 2 ust. 2 mogą ulec zmianie o czym Organizator poinformuje na swoim profilu na Facebooku https://www.facebook.com/GaleriaStarowka/?locale=pl_PL
 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
 24. z tytułu strat poniesionych przez Uczestników związanych z utratą lub uszkodzeniem mienia w związku z udziałem w Wyprzedaży Garażowej, w tym m.in. wywołanych odwołaniem Wydarzenia, kradzieżą przedmiotów,
 25. działania i zaniechania dokonane przez Sprzedawców podczas odbywania się Wydarzenia – szkody materialne lub szkody powstałe na zdrowiu Sprzedawców w trakcie odbywania Wydarzenia spowodowane, działaniem lub zaniechaniem Sprzedawców lub klientów,
 26. zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu lub poleceń Organizatora lub osób i ich uszkodzeniem przez niego wyznaczonych,
 27. szkody będące skutkiem naruszania przez Uczestników praw osób trzecich, za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie trwania Wydarzenia,
 28. za ruchomości pozostawione w Galerii Handlowej Starówka.

 

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można pisemnie na adres spółki, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iodo@modehpolmo.pl.
 2. Cele oraz podstawa przetwarzania danych:

Dane osobowe Uczestników pozyskane w związku z rejestracją na Wydarzenie przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy o udział w Wydarzeniu Wyprzedaży Garażowej na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 • w celu: wypełnienia obowiązków prawnych Administratorana podstawie  6 ust. 1 lit c) RODO („ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”).
 1. Prawnie uzasadniony interes Administratora
  Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, występującym po stronie Administratora jest przekazywanie Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie zawartych umów o współpracy, w tym w Grupie przedsiębiorstw Modehpolmo.
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów.

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wnikających z zawartej umowy oraz obowiązujących przepisów prawa nałożonych na Administratora.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w wyprzedaży garażowej. Brak podania danych uniemożliwi uczestnictwo w wydarzeniu.
 2. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia tych danych do innego administratora albo do ich trwałego usunięcia, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.

  § 5 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym każdorazowo poinformuje Uczestników przez zamieszczenie jego nowej wersji na swoim profilu na stronie internetowej Galerii http://galeria-starowka.pl/.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Organizatora.
 3. Organizator, w przypadkach od niego niezależnych, zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub przełożenia Wydarzenia.