Galeria Starówka

Facebook

Starówka

Aktualności

Regulamin II Edycji Wyprzedaży Garażowej w Starówce

22/01/2024

Regulamin Wyprzedaży Garażowej w GH Starówka

II Edycja

17 LUTY 2024r.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem wydarzenia w postaci targu rzeczy używanych zwanych dalej: Wyprzedażą Garażową lub Wydarzeniem jest Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa „MODEHPOLMO” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-256, Al. Wojska Polskiego 184C/2, jako właściciel Galerii Handlowej Starówka przy ul. B. Chrobrego 8 w Stargardzie.

2. Wyprzedaż Garażowa organizowana jest w dniu 17.02.2024r. od godziny 12:00 do 16:00 na pasażu Galerii Handlowej Starówka w Stargardzie.

3. Do udziału w Wyprzedaży Garażowej niezbędne jest zgłoszenie („Rejestracja”) na warunkach opisanych w § 2 poniżej.

4. Celem wyprzedaży Garażowej jest promowanie idei zero waste oraz integracja mieszkańców chcących sprzedać, zamienić lub oddać za darmo drobne przedmioty, zabawki, gry, książki, ubrania, porcelanę, itp. 5. Zgłoszenie do udziału w Wyprzedaży Garażowej jest równoznaczne z akceptacją przez Zgłaszającego niniejszego Regulaminu.

§ 2 Rejestracja

1. Rejestracji jako Uczestnik (osoba sprzedająca przedmiot lub przedmioty) do udziału w Wyprzedaży Garażowej może dokonać osoba pełnoletnia.

2. Udział w Wyprzedaży jest możliwy wyłącznie po złożeniu Formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenie to należy przesłać na adres e-mail Organizatora: biuro@galeria-starowka.pl lub dostarczyć osobiście do biura administracji Galerii Handlowej Starówka w terminie do dnia od 22.01.2024r. do 11.02.2024r. Przesłanie zgłoszenia lub dostarczenie go później niż we wskazanym terminie skutkować będzie niedopuszczeniem Uczestnika do Wyprzedaży Garażowej bez konieczności dokonania jakichkolwiek zawiadomień przez Organizatora. O dopuszczeniu do Wyprzedaży Garażowej – po terminie i po dostarczeniu wymaganych dokumentów, decyduje Organizator.

3. O przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia (o ile nie zostało ono dokonane z uchybieniem terminu) Organizator informuje poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie, najpóźniej na 3 (trzy) dni robocze przed planowanym terminem Wyprzedaży Garażowej.

4. Zgłoszenie musi zawierać informacje o charakterze przedmiotów wystawianych do sprzedaży lub wymiany a także wielkość potrzebnego miejsca do sprzedaży.

5. Każdy Uczestnik może zarejestrować się tylko raz na jedną Wyprzedaż Garażową.

6. W przypadku niezebrania dostatecznej ilości osób chętnych do uczestnictwa w Wyprzedaży Garażowej, Organizator zastrzega prawo do odwołania Wyprzedaży Garażowej o czym poinformuje Uczestników poprzez wiadomość e-mail na podany w zgłoszeniu adres. 7. O wpisie na listę Uczestników decyduje Organizator. 8. Obowiązuje ograniczona liczba miejsc, dlatego Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia udziału bez podania przyczyny.

§ 3 Zasady udziału w Wyprzedaży Garażowej

1. Udział w Wydarzeniu w charakterze Uczestnika jest bezpłatny.

2. Uczestnik Wydarzenia powinien zgłosić się do administracji Galerii Handlowej Starówka minimum 30 minut przed rozpoczęciem Wyprzedaży Garażowej. W przypadku spóźnienia się więcej niż 30 minut względem planowanej godziny rozpoczęcia Wydarzenia, Organizator ma prawo do odmowy dopuszczenia Uczestnika do Wyprzedaży Garażowej.

3. Uczestnicy są odpowiedzialni za swoje stoisko – muszą je zorganizować samodzielnie przynosząc stoliki, wieszaki gdzie będą mogli ustawiać lub wieszać swoje rzeczy na sprzedaż. Uczestnicy nie mogą wykorzystywać infrastruktury Galerii Handlowej Starówka do aranżacji stoiska – tj. ławek, wózków zakupowych, manekinów i innych.

4. Montaż stoisk możliwy jest od godz. 11:00. Demontaż stoisk możliwy jest od godz. 16:00 i nie może trwać dłużej niż 30 minut w dniu Wydarzenia. Uczestnicy odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przy montażu, demontażu lub korzystania ze stoiska.

5. Decyzja o lokalizacji i powierzchni stoiska należy do Organizatora.

6. Uczestnicy muszą pozostawić minimum 200cm wolnej przestrzeni od witryn sklepowych Galerii Handlowej Starówka, wysp handlowych, dekoracji tymczasowej i ekranów multimedialnych Galerii Handlowej Starówka.

7. Obowiązuje zakaz ustawiania stoisk przy wyjściach, w tym wyjściach ewakuacyjnych z Galerii Handlowej Starówka.

8. Uczestnik Wyprzedaży Garażowej może korzystać bezpłatnie z parkingu ogólnodostępnego na terenie Galerii Handlowej Starówka.

9. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do indywidualnego rozliczenia sprzedaży z Urzędem Skarbowym według obowiązujących przepisów.

10. Podczas Wyprzedaży Garażowej zabrania się sprzedaży, wymiany lub oddawania za darmo przedmiotów, które są niebezpieczne i niedopuszczane do sprzedaży lub wymagają odpowiedniego pozwolenia – chodzi m.in. o broń, alkohol, ostre i niebezpieczne przedmioty, petardy lub których posiadanie jest niezgodne z prawem, produktów wielkogabarytowych oraz produktów będących przedmiotem działalności gospodarczej z wyłączeniem rękodzieła, produkowanego na bardzo małą skalę. Uczestnicy nieprzestrzegający ww. ograniczeń zostaną pozbawieni prawa do brania udziału w Wyprzedaży Garażowej.

11. W Wydarzeniu nie mogą wziąć udziału w charakterze Uczestnika firmy profesjonalnie zajmujące się sprzedażą i handlem. Uczestnikami mogą tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności w zakresie sprzedaży i handlu.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane przedmioty i przeprowadzone w ramach Wydarzenia transakcje.

13. Organizator nie ingeruje w ustalane przez Uczestników ceny, ale zachęcają do tego, aby nie były one wygórowane.

14. Uczestnik zobowiązany jest, po zakończeniu Wyprzedaży Garażowej do pozostawienia udostępnionego miejsca czystego i przywrócenia udostępnionego miejsca do stanu poprzedniego. 15. Pozostawione produkty przez Uczestnika po zakończeniu Wydarzenia w miejscu Wyprzedaży garażowej uznaje się za porzucone, które Organizator ma prawo zutylizować.

16. Uczestnik Wydarzenia ponosi odpowiedzialność za szkody, wyrządzone w ramach jego udziału w Wyprzedaży Garażowej.

17. Osoby, które nie dostosują się do regulaminu będą proszone o opuszczenie Galerii.

18. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń ochrony obiektu, serwisu technicznego i administracji Galerii Handlowej Starówka.

19. Zabrania się Uczestnikom korzystania podczas Wyprzedaży Garażowej z instalacji elektrycznych (np. gniazdka) w Galerii Handlowej Starówka, bez uprzedniej zgody administracji Galerii Handlowej Starówka. Korzystanie z instalacji elektrycznej możliwe jest wyłącznie pod nadzorem administracji Galerii Handlowej Starówka lub serwisu technicznego.

20. Uczestnik biorący udział w Wyprzedaży Garażowej zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych i na nim spoczywa odpowiedzialność za niedostosowanie się do nich.

21. Uczestnicy Wyprzedaży Garażowej wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie wizerunku w materiałach informacyjnych o wydarzeniu w kanałach komunikacyjnych oraz w kampaniach, przedsięwzięciach i materiałach wewnętrznych, promocyjnych i prasowych związanych z Wyprzedażą Garażową.

22. Terminy określone w § 1 ust. 2 i § 2 ust. 2 mogą ulec zmianie o czym Organizator poinformuje na swoim profilu na Facebooku https://www.facebook.com/GaleriaStarowka/?locale=pl_PL 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

a) z tytułu strat poniesionych przez Uczestników związanych z utratą lub uszkodzeniem mienia w związku z udziałem w Wyprzedaży Garażowej, w tym m.in. wywołanych odwołaniem Wydarzenia, kradzieżą przedmiotów,

b) działania i zaniechania dokonane przez Sprzedawców podczas odbywania się Wydarzenia – szkody materialne lub szkody powstałe na zdrowiu Sprzedawców w trakcie odbywania Wydarzenia spowodowane, działaniem lub zaniechaniem Sprzedawców lub klientów,

c) zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu lub poleceń Organizatora lub osób i ich uszkodzeniem przez niego wyznaczonych,

d) szkody będące skutkiem naruszania przez Uczestników praw osób trzecich, za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie trwania Wydarzenia,

e) za ruchomości pozostawione w Galerii Handlowej Starówka.

§ 4 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można pisemnie na adres spółki, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iodo@modehpolmo.pl.

2. Cele oraz podstawa przetwarzania danych: Dane osobowe Uczestników pozyskane w związku z rejestracją na Wydarzenie przetwarzane będą w celu: • zawarcia i wykonania umowy o udział w Wydarzeniu Wyprzedaży Garażowej na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). • w celu: wypełnienia obowiązków prawnych Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO („ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”).

3. Prawnie uzasadniony interes Administratora Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, występującym po stronie Administratora jest przekazywanie Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie zawartych umów o współpracy, w tym w Grupie przedsiębiorstw Modehpolmo.

4. Kategorie odbiorców danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów.

5. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wnikających z zawartej umowy oraz obowiązujących przepisów prawa nałożonych na Administratora.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w wyprzedaży garażowej. Brak podania danych uniemożliwi uczestnictwo w wydarzeniu.

7. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia tych danych do innego administratora albo do ich trwałego usunięcia, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym każdorazowo poinformuje Uczestników przez zamieszczenie jego nowej wersji na swoim profilu na stronie internetowej Galerii http://galeria-starowka.pl/.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Organizatora.

3. Organizator, w przypadkach od niego niezależnych, zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub przełożenia Wydarzenia.