Galeria Starówka

Facebook

Starówka

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Towarowy Kupca „Kupiec” sp. z o.o., z siedzibą 71-899 Szczecin, ul. Bolesława Krzywoustego 9, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000033246, NIP 8521018426 [dalej: Administrator].

Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej wysyłanej na adres spółki, telefonicznie pod numerem +48 91 489 35 53 lub mailowo pod adresem: sekretariat@kupiec.szczecin.pl.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można pisemnie na adres spółki, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iodo@modehpolmo.pl.

 1. Cele oraz podstawa przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

 1. w celu: nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt”, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);

 2. w celu: nawiązania kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej spółki, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”)

 3. celu: korzystania z fanpage firmy DTK Kupiec na portalu Facebook na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”).

 4. w celu: wypełnienia obowiązków prawnych administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO („ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”).

 1. Prawnie uzasadniony interes Administratora

Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, występującym po stronie Administratora jest przekazywanie Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie zawartych umów o współpracy, w tym w Grupie przedsiębiorstw Modehpolmo, tj: FBHU Modehpolmo Sp. z o.o., z siedzibą 71-253 Szczecin Al. Wojska Polskiego 184C/2 i Modehpolmo II Sp. z o.o. 71- 256 Szczecin Al. Wojska Polskiego 184C/2

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia.

 1. Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie i przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Uprawnienia

Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona (-y) do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, zgodnie z art. 15 RODO;

 2. żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana, zgodnie z art.16 RODO;

 3. żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, zgodnie
  z art.17 RODO;

 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana, zgodnie
  z art.18 RODO;

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana, zgodnie z art. 21 i 22 RODO;

 6. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, lecz ich nie podanie uniemożliwi nawiązanie kontaktu z nami w celach wcześniej opisanych w punkcie 3.

 1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.